Læring og udvikling i bevægelse (DNA)


”…MOVETOMINDs grundlæggende ærinde er igennem struktureret moderat fysisk bevægelse, at praksis- og kropsliggøre læringsprocesser …”

 

– Jakob Søndergaard, ejer og leder af MOVETOMIND

MOVETOMIND

MOVETOMIND har tilknyttet en gruppe konsulenter, der hver især er højt kvalificerede inden for deres fag- og organisationsområde.

 

Nøgleord

Kroppen, Uoverensstemmelse, Motivation, Erfaring, Forandring og Læring.

 

DNA

Som DNA – og derved grundstammen for MOVETOMIND – arbejder vi med begrebet og metoden kropsligbårede læringsøvelser. Læringsøvelserne skal her forstås som rammen, hvor kursisten igennem ubalance og uoverensstemmelse oplever en interaktion og kommunikation mellem andre kursister samt det præsenterede tredje – de specifikt udvalgte faglige temaer.

Som en implicit del af læringsøvelserne anvender MOVETOMIND udvalgte elementer af kropslig bevægelse med det specifikke ønske at igangsætte, påvirke og omstrukture oplevelser og erkendelser hos den enkelte, som forud liggende aktion i den designede læringsproces.

Kropslig bevægelse, skal i den sammenhæng opfattes som en samlet enhed, et pædagogisk værktøj, der i relation til det specifikke udviklingsforløb, kun understøtter læringsprocessen.

Kropslig bevægelse har altså i denne sammenhæng ikke en selvstændig plads med værdier som ønsket om høj puls, aerob stimuli, muskeltilvækst eller lignende. For MOVETOMIND er fokusset derimod udelukkende lagt på at sætte krop på nye erkendelser og oplevelser via tilpasset og afdæmpet fysisk aktivitet.

Kroppen bliver således generator for udvidelse og forankring af erfaringer og erkendelser med det fokus at igangsætte en læringsproces for den enkelte – med handlingsorienterede og fremadrettede læringspunkter som udbytte.

Ved at anvende kropsligbårede læringsøvelser tilskrives kroppen ved MOVETOMIND en betydningsfuld funktion for læring, da denne bliver en aktiv medspiller i forhold til opfattelse og erkendelse, og derved udgangspunktet for enhver erfaring med omgivelserne.

MOVETOMIND har igennem flere sammenhænge specialiseret sig i at designe og gennemføre individuelt tilrettet læringsforløb med det fokus at skabe forandringer for den enkelte. Ved at rammesætte og facilitere en læringsøvelse, en kreativ og innovativ arbejdsproces eller en oplevelseramme, skaber MOVETOMIND for den enkelte en mulighed for et kompetenceløft. Dette sker i form af en øget intern forståelse i organisationen, og herigennem større handledygtighed i den eksisterende arbejdspraksis.